FMI Career Fair ’24 – Task 5

Кратък лексикографски ред

Условие

Дадени са два низа 𝑎a и 𝑏b. Намерете най-краткия лексикографски ред, който може да се образува, като съедините двата низа. Трябва да изберете символи от двата низа последователно, като винаги избирате най-малкия наличен символ.

Вход

Първият ред съдържа низа 𝑎.

Вторият ред съдържа низа 𝑏.

Изход

Изведете най-краткия лексикографски ред.

Пример:

Вход:

ACA

BCF

Изход:

AABCCF