FMI Career Fair ’24 – Task 1


Представете си 𝑛 души, подредени в кръг, номерирани от 1 до 𝑛. Всеки 𝑘-ти човек се премахва от кръга и процесът продължава от следващия човек, докато остане само един човек. Трябва да намерите позицията на последния останал човек.
Вход
Входът съдържа две цели числа 𝑛 и 𝑘, където 𝑛 е броят на хората, а 𝑘 е стъпката за премахване.
Изход
Изведете едно число – позицията на последния останал човек.

Пример:
Вход
7 3
Изход
4